• Kamion
 • Reciklažno dvorište 3
 • Reciklažno dvorište 1
 • Azelija eko d.o.o. - zgrada

NATJEČAJ DIREKTOR / DIREKTORICA DRUŠTVA AZELIJA EKO D.O.O.

DIREKTOR / DIREKTORICA DRUŠTVA AZELIJA EKO D.O.O.

Radno mjesto


Broj: 2180455


Mjesto rada: OZALJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: Smjena - prijepodne


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 14.7.2022


Natječaj vrijedi do: 22.7.2022


Posloprimac


Razina obrazovanja:

 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Vozački ispit: Kategorija B


Radno iskustvo: 5 godina


Ostale informacije:


Na temelju članka 34. Društvenog ugovora i Odluke br. 2133-5-2/14-06/2022 od 14.07.2022. godine, u skladu sa odredbama članka 423. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) Skupština Društva AZELIJA EKO d.o.o. raspisuje
                                                                   J A V N I  N A T J E Č A Jza izbor i imenovanje Direktora Društva AZELIJE EKO d.o.o.
 
 
Pozivaju se poslovno sposobne fizičke osobe na podnošenje prijava za imenovanje Direktora Društva, ukoliko pored uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, ispunjavaju sljedeće uvjete:
 

 • da ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij građevinskog, strojarskog, ekološkog, ekonomskog ili pravnog smjera ili stručni studij sa kojim je izjednačena najmanje viša stručna sprema stečena prema propisima prije donošenja Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju građevinskog, strojarskog, ekološkog ili ekonomskog smjera,
 • 5 godina radnog iskustva na rukovodećim mjestima,
 • da posjeduje organizacijske sposobnosti rukovođenja,
 • da ponudi najbolji prijedlog programa rada za mandatno razdoblje.

 
Na natječaj se mogu javiti kandidati za koje ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:
 

 • koja je kažnjena za kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili,
 • koja je kažnjena za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara kaznenim djelima iz točke 1. ovoga stavka,
 • protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana,
 • kojoj je u drugoj državi zabranjeno obavljanje zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme trajanja zabrane.

 
Kandidati za direktora Društva moraju biti državljani Republike Hrvatske.
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati za direktora Društva dužni su dostaviti:
 

 • životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe ovjerena kod javnog bilježnika),
 • dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu - potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO),
 • dokaz da posjeduje organizacijske sposobnosti provjerene u dosadašnjem radu (dokaz o obavljanju poslova na radnom mjestu koje zahtjeva rukovodeće i organizacijske sposobnosti – preslika rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca da je obavljao takve poslove),
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • kandidatov program rada za mandatno razdoblje.


Direktor Društva se imenuje na četverogodišnje razdoblje.
 
Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.
 
Kandidat koji se pozvao na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:       htps://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf.
 
Javni natječaj za izbor direktora Društva bit će objavljen na mrežnim stranicama Društva www.azelija-eko.hr, na Oglasnoj ploči Društva i na www.hzz.hr dana 14. srpnja 2022. godine.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 
Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 
Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno do 22. srpnja 2022. godine u 12,00 sati, bez obzira na način dostave.
Prijavu dostaviti na: AZELIJA EKO d.o.o., 47280 Ozalj, Ulica akademika Milana Heraka 11, s naznakom „Prijava na javni natječaj za direktora Društva – ne otvarati“.
 
Azelija Eko d.o.o. zadržava pravo poništiti javni natječaj u bilo kojem trenutku ne navodeći razloge poništenja.
 
 


Poslodavac


Poslodavac: AZELIJA EKO d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti


Kontakt:

 • osobni dolazak: ULICA AKADEMIKA MILANA HERAKA 11, 47280 OZALJ
 • pismena zamolba: Ulica akademika Milana Heraka 11, 47280 Ozalj
 • e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Free Joomla! templates by AgeThemes