• Reciklažno dvorište 1
  • Kamion
  • Azelija eko d.o.o. - zgrada
  • Reciklažno dvorište 3

Katalog informacija

AZELIJA EKO d.o.o.

OIB: 48386413757

Ulica akademika Milana Heraka 11

47280 Ozalj

Temeljem čl. 13 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015) i čl. 38 i 39 Društvenog ugovora trgovačkog društva Azelija eko d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti , Direktor društva, dana 22.05.2019. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

- o ustrojavanju Kataloga informacija Azelija eko d.o.o. -

 

Članak 1.

Ovom odlukom se ustrojava Katalog informacija, koji posjeduje, raspolaže ili nadzire Azelija eko d.o.o., a u svrhu ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija iz čl. 1, ove Odluke, utvrđuju se i sistematiziraju ovim Katalogom informacija i to kako slijedi:

1.) Gradivo koje sadrži osnovne podatke o osnivanju i statusnim promjenama Društva;

2.) Odluke organa Društva, osim odluka koje predstavljaju poslovnu tajnu društva;

3.) Organizacija rada Društva;

4.) Dozvole za rad;

5.) Zaštita na radu;

6.) Podaci o novim radnicima, primljenim u radni odnos;

7.) Pregled kadrovske strukture radnika (obrazovanje, dobna i spolna struktura);

8.) Zaključeni ugovori;

9.) Godišnji izvještaj o poslovanju društva;

10.) Tehnička dokumentacija s pratećim sadržajima (projekti, analize, očevidnici, izvješća);

11.) Evidencija korisnika odvoza komunalnog otpada;

12.) Evidencija korisnika grobnih mjesta;

13.) Cjenici usluga gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava i gospodarskih objekata te cjenici grobnih naknada

14.) Natječajna dokumentacija za provedbu postupaka javne nabave

(navedena dokumentacija objavljuje se u EOJN u NN);

15.) Ostale informacije o obavljanju djelatnosti društva.

Članak 3.

Društvo omogućava pravo na pristup informacijama na sljedeće načine:

1.) redovitim objavljivanjem informacija iz domene djelatnosti koju obavlja komunalno društvo i to putem godišnjih, polugodišnjih i periodičnih izvješća o poslovanju Društva, putem pisanih informacija, objava u javnom tisku i medijima, objavama u elektroničkim medijima i na internetskim stranicama Društva, izradom brošura i letaka te na druge prikladne načine radi informiranja javnosti,

2.) davanjem službenih priopćenja za tisak i druga sredstva javnog priopćavanja, uključujući i elektroničke medije,

3.) usmenim ili pisanim davanjem informacija od strane službenika za informiranje,

4.) na drugi način kojim se ostvaruje pravo na pristup informacijama i to telefonskim upitom, putem telefaksa i e-maila.

Članak 4.

Društvo će uskratiti pravo na pristup informaciji, odnosno uvid u dokumentaciju, ako je ista zakonom, općim aktima Društva ili odlukom organa Društva, određena kao poslovna tajna.

Članak 5.

(1) Korisnik prava na pristup informacijama je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

(2) Korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje svoje pravo podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Društvu.

(3) Pisani zahtjev u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama, može se podnijeti na adresu sjedišta Društva, na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te putem faxa na broj +38547731685.

(4) Usmeno postavljeni zahtjev, korisnik prava na pristup informacijama, može podnijeti u sjedištu Društva, na urudžbeni zapisnik, svaki ponedjeljak od 11:00 do 14:00 sati.

(5) Usmeni zahtjev se može podnijeti i telefonskim putem, na broj telefona +38547731422.

(6) O zahtjevima zaprimljenima telefonskim putem ili putem drugog telekomunikacijskog uređaja, sastavit će se službena zabilješka te će se naznačiti vrijeme zaprimanja zahtjeva.

Članak 6.

(1) Društvo je dužno korisniku prava na pristup informacijama omogućiti pristup informaciji u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja uredno postavljenog zahtjeva.

(2) Ukoliko je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, pozvat će se korisnik bez odgode, da ispravi zahtjev u roku od 5 dana od dana zaprimanja poziva za ispravak.

(3) Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, Društvo će odbaciti zahtjev.

(4) Ukoliko Društvo ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, Društvo će bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja zahtjeva.

Članak 7.

(1) Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija.

(2) U svrhu ponovne uporabe informacija, Društvo nema obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od Društva može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

Članak 8.

(1) O zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015) i Pravilnika o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN83/2014), vodi se poseban službeni upisnik.

(2) U Upisnik se upisuju usmeni i pisani zahtjevi za pristup informacijama, zahtjevi za dopunu ili ispravak informacije i zahtjevi za ponovnu uporabu informacija, po redoslijedu primitka.

(3) Upisnik se vodi u elektroničkom obliku, za svaku kalendarsku godinu.

(4) Upisnik vodi službenik za informiranje.

(5) U Upisniku se evidentiraju zahtjevi i način rješavanja zahtjeva, a upisuju se sljedeći podaci:

- redni broj zahtjeva,

- vrsta zahtjeva (zahtjev za pristup informacijama, dopunu ili ispravak informacije i ponovnu uporabu informacija),

- klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj zahtjeva, odnosno drugi evidencijski broj,

- datum primitka zahtjeva,

- način podnošenja zahtjeva (poštom, elektroničkom poštom, usmeno i drugo),

- podaci o podnositelju zahtjeva (ime i prezime, odnosno naziv, adresa odnosno sjedište, kontakt telefon i/ili adresa elektroničke pošte),

- informacija koja se traži (podaci koji su važni za prepoznavanje informacije),

- odluka o zahtjevu (usvojen, djelomično usvojen, odbijen, odbačen, ustupljen, obustavljen postupak, izdana obavijest), uz navođenje pravne osnove,

- odluka prvostupanjskog tijela po žalbi,

- odluka drugostupanjskog tijela po žalbi,

- odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske po tužbi,

- visina ostvarene naknade iz članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama,

- napomena.

Članak 9.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti ranija Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija, od dana 03.03.2014. godine.

(2) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici Društva www.azelija-eko.hr

  

Direktor: Miroslav Cigić, dipl. oec.

 Službenik za informiranje: Miroslav Cigić, dipl. oec.

Tel: +38547731422

Fax: +38547731685

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Katalog informacija u pdf obliku možete preuzeti ovdje

Free Joomla! templates by AgeThemes