Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentSimplePopUp has a deprecated constructor in /home/azelijae/public_html/plugins/content/simplepopup/simplepopup.php on line 24

AZELIJA EKO  d.o.o.

47280 Ozalj

Kolodvorska 29

Na osnovu čl.22. t.4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10 i 77/2011.) i čl. 39. Društvenog ugovora o osnivanju društva ''Azelija eko'' d.o.o. Ozalj, Direktor društva donio je dana 03.03.2014. godine

ODLUKU

o ustrojavanju Kataloga informacija Azelije eko d.o.o.

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Azelija eko d.o.o.,  a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu čl.1. ove Odluke, utvrđuju se i sistematiziraju ovim Katalogom informacija kako slijedi:

1. Gradivo koje sadrži osnovne podatke o osnivanju i statusnim promjenama društva

2. Odluke organa društva

(Napomena:navedene odluke nisu dostupne ukoliko predstavljaju poslovnu tajnu društva)

3. Organizacija rada društva

4. Dozvole za rad

5. Zaštita na radu

6. Podaci o novim radnicima primljenim u radni odnos

7. Pregled kadrovske strukture radnika (obrazovanje, dobna i spolna struktura)

8. Zaključeni ugovori

9. Godišnji izvještaj o poslovanju društva

10. Tehnička dokumentacija s pratećim sadržajima (projekti, analize, očevidnici, izvješća)

11. Evidencija korisnika  odvoza komunalnog otpada

12. Evidencija korisnika groblja

13. Cjenici gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva i gospodarstva, grobnih naknada

14. Natječajna dokumentacija za provedbu postupka javne nabave

(Napomena: navedena dokumentacija objavljuje se u EOJN u NN)

15. Ostale informacije o obavljanju djelatnosti društva

Članak 3.

Azelija eko d.o.o. omogućava pravo na pristup informacijama:

1. redovitim objavljivanjem informacija iz domene djelatnosti koju obavlja komunalno društvo putem: godišnjih, polugodišnjih i periodičnih izvješća o poslovanju; pisanih informacija, objava u javnom tisku i medijima, brošura i letaka, WEB stranica i na drugi primjeren i dostupan način radi upoznavanja javnosti,

2. davanjem službenih priopćenja za tisak i druga sredstva javnog priopćavanja,

3. usmeno ili pismeno putem službenika za informiranje u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i ove Odluke,

4. na drugi način kojim se ostvaruje pravo na slobodan pristup informacijama:telefonskim upitom, telefaksom i e-mailom.

Članak 4.

Azelija eko d.o.o. će uskratiti pravo na pristup informaciji odnosno uvid u dokumentaciju ako je ona zakonom, općim aktima trgovačkog društva ili odlukom uprave određena kao poslovna tajna.

Članak 5.

Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva na Azelija eko d.o.o.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na adresu: Azelija eko d.o.o., 47280 Ozalj, Kolodvorska 29, broj faxa 047 731 685, te putem elektronske pošte: info(at)azelija-eko.hr
Usmeno postavljeni zahtjev primati će se na urudžbeni zapisnik ponedjeljkom od 11:00-14:00 sati na adresi Azelija eko d.o.o.,  47280 Ozalj, Kolodvorska 29.

Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na telefonski broj: 047 731-402.

O zahtjevima podnijetim putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja sastaviti će se službena zabilješka i naznačiti vrijeme zaprimanja zahtjeva.

Članak 6.

Azelija eko d.o.o. je dužno korisniku omogućiti pristup informaciji u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko podneseni zahtjev nije potpun ili razumljiv pozvati će se korisnik da u daljnjem roku od tri dana zahtjev ispravi s poukom da će u protivnom zahtjev biti odbačen rješenjem kao nepotpun ili nerazumljiv.

Ako Azelija eko d.o.o.  ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire informaciju, a ima saznanja o nadležnom tijelu, bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva, dužno je ustupiti zahtjev nadležnom tijelu i o tome obavijestiti korisnika.

Članak 7.

Korisnik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dužan je platiti propisanu naknadu za izradu preslike.

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranicama Društva www.azelija-eko.hr

 

Direktor:

Zlatko Gojmerac dipl.oec.

Službenik za informiranje: Miroslav Pilat ing.građ.

Tel: 047 731-402

Faks: 047 731-685

e-mail: miroslav(at)azelija-eko.hr

 

Katalog informacija u pdf obliku možete preuzeti ovdje