Temeljem članka 24. Zakona o zaštiti potrošača, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Grada Ozlja, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke  o komunalnom redu Općine Žakanje, Odluke o obaveznom odvozu komunalnog otpada Općine Ribnik, te Odluke o obaveznom odvozu komunalnog otpada na području Općine Kamanje, direktor Azelije eko d.o.o. Ozalj donio je dana  03.03.2014. godine sljedeći:

PRAVILNIK

o općim uvjetima isporuke komunalnih usluga

sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

 Ovim Pravilnikom o općim uvjetima isporuke komunalnih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada ( u daljnjem tekstu: Pravilnik), utvrđuju se međusobni odnosi između Isporučitelja usluge i Korisnika usluge na području Grada Ozlja, Općine Kamanje, Općine Žakanje i Općine Ribnik na kojem Isporučitelj obavlja predmetnu komunalnu djelatnost.

Članak 2.

 Isporučitelj usluge je trgovačko društvo AZELIJA EKO d.o.o. ( u daljnjem tekstu Isporučitelj usluge)

Korisnik komunalne usluge su pravne i fizičke osobe, vlasnici ili korisnici nekretnina na

području  na kojem Isporučitelj pruža komunalnu uslugu sakupljanja i odvoza komunalnog otpada ( u daljnjem tekstu: Korisnik usluge).

Komunalna usluga je skupljanje i odvoz komunalnog otpada. Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, a sve sukladno odredbama Zakonu o otpadu  ( NN RH broj 178/04, 111/06, 110/07 i 60/08).

Korisni sastojci komunalnog otpada moraju se izlučiti.

  

UVJETI ISPORUKE KOMUNALNIH USLUGA

Članak 3.

 Korisnik usluge obavezan je  koristiti usluge Isporučitelja usluge , na način i pod uvjetima

utvrđenim ovim Pravilnikom.

Korisnik je dužan Isporučitelja obavijestiti o početku korištenja komunalne usluge najkasnije u roku od 30 (trideset) dana.od početka korištenja usluge, a naročito ako je do početka potrebe za korištenjem usluge došlo zbog promjene vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora

Korisnik usluge dužan je dati točne i potpune podatke potrebne za obračun korištenja usluge, te najkasnije u roku od 30 ( trideset) dana obavijestiti Isporučitelja o svim promjenama vezanim uz matične podatke Korisnika, a posebno o promjeni naziva, promjeni adrese na koju se šalju računi, promjeni namjene prostora, te svim drugim relevantnim promjenama koje utječu na međusobne odnose između Isporučitelja i Korisnika usluge.

Članak 4.

Isporučitelj usluge je obvezan sakupljati i odvoziti komunalni otpad sukladno rasporedu odvoza komunalnog otpada, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Raspored odvoza komunalnog otpada donosi Isporučitelj usluge i objaviti će ga na svojoj internetskoj stranici i svojoj oglasnoj ploči. Na isti način objaviti će i sve promjene koje nastupe naknadno.

Članak 5.

Korisnici usluge dužni su komunalni otpad odlagati u tipske posude ili polietilenske vreće za

komunalni otpad.

Otpad odložen na drugi način neće biti preuzet, a Isporučitelj usluge o istom će obavijestiti

komunalnog redara nadležne jedinice lokalne samouprave.

Članak 6.

 Broj i vrsta posuda određuje isporučitelj usluge ovisno o potrebama i drugim uvjetima, i to:

-  za domaćinstva u obiteljskim kućama  posude zapremina od 120 , 240 i 1.100 litara

-  za domaćinstva u građevinama kolektivnog stanovanja posude zapremine od 120, 240 i

1.100 litara

-  za pravne osobe korisnike poslovnog prostora posude zapremine 120, 240 i 1.100 litara,

te kontejneri zapremine 5 m3.

-  za korisnike u prigradskim i seoskim naseljima, gdje zbog neuređenih nerazvrstanih cesta,

sakupljanje i odvoz otpada nije moguće organizirati za svako domaćinstvo zasebno,

postavlja se zajednička posuda od 1.100 litara ili 5 m3, na lokaciji gdje je moguć pristup

specijalnim vozilom Isporučitelja usluge

Članak 7.

 Posude se postavljaju na mjestima koje određuje nadležno tijelo gradske uprave u dogovoru

sa  Isporučiteljem usluge, pritom uzimajući u obzir da ne ometaju kolni i pješački promet, te da ne utječu bitno na estetski izgled pojedinih uređenih javnih površina i urbane opreme

( parkovi, klupe, vodoskoci, nadstrešnice za promet i sl.).

Korisnici usluga  nisu ovlašteni mijenjati položaj posuda u prostoru, te za slučaj da isto učine,

osobno odgovaraju za štetu koja nastane uslijed izmijenjenog mjesta  posuda.

Članak 8.

 Posude se u pravilu  postavljaju na javnim površinama.

U slučaju da je posudu po položaju nužno postaviti na zemljištu u vlasništvu fizičke ili pravne

osobe,  od vlasnika je potrebno pribaviti suglasnost.

U obiteljskim kućama posude se postavljaju u dvorište kuće, koje su korisnici usluga na dan

skupljanja i odvoza dužni iznijeti izvan dvorišta i vratiti ih nakon pražnjenja u dvorište.

Kod vlasnika ili korisnika poslovnog prostora posude se postavljaju na dostupnom mjestu za

isporučitelja usluga.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka , vlasnik zemljišta dužan je osigurati nesmetani pristup

posudi, te pristup službenih osoba isporučitelja usluga radi kontrole i održavanja posuda.

Članak 9.

 Isporučitelj usluge je dužan odmah, odnosno u najkraće mogućem roku obavijestiti Korisnika

usluge o prekidu isporuke usluga, osim u slučajevima kada se prekid isporuke usluga nije

mogao predvidjeti ni otkloniti.

U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, Isporučitelj je dužan,  po prestanku okolnosti koje su dovele do prekida obavljanja usluga, u što je moguće kraćem roku skupiti i odvesti sav komunalni otpad,koji uslijed prekida obavljanja usluge nije sakupljen i odvezen.

Članak 10.

 Odvoz krupnog otpada po mjesnim odborima vrši se prema planu odvoza krupnog otpada kojeg utvrđuje Isporučitelj usluge.

Odvoz krupnog otpada po pojedinačnom pozivu Korisnika usluge naplaćuje se prema cjeniku Isporučitelja usluge.

Članak 11.

 Korisnik usluge može odlagati u posude isključivo komunalni otpad, a korisne dijelove je

dužan odložiti u tipske posude za papir, staklo, plastiku i limenke.

Opasan otpad također sene smije odlagati u posude za komunalni otpad, već ga treba  predati ovlaštenim sakupljačima.

NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJA  USLUGE

Članak 12.

 Cijena usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada utvrđuje se za pravne osobe prema volumenu posude Korisnika, a za kućanstva prema broju članova kućanstva.

Članak 13.

 Korisnik usluge plaća komunalnu uslugu mjesečno na osnovi ispostavljenih računa ili uplatnica Isporučitelja komunalne usluge.

Uplatnice za Korisnike usluge – fizičke osobe ispostavlja se za 6 (šest) mjeseci unaprijed, a računi za Korisnike – pravne osobe ispostavljaju se  svaka 2 ( dva ) mjeseca.

Rok za podmirenje računa naznačen je na svakom ispostavljenom računu. Ukoliko korisnik ne podmiri račun u roku, Isporučitelj usluge će za zakašnjenje u plaćanju obračunati zakonske zatezne kamate.

Članak 14.

 Korisnik usluge ima pravo prigovora na obračun komunalne usluge u roku od 8 ( osam ) dana od dana dostave računa, u protivnom se smatra da je obračun ispravan.

Prigovor se podnosi u pismenom obliku.

Isporučitelj usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 8 ( osam ) dana od dana dostave prigovora. Korisnik usluge može odlagati u posude isključivo komunalni otpad, a korisne dijelove je dužan odložiti u tipske posude za papir, staklo i PET ambalažu, ili predati ovlaštenim sakupljačima.

Ako Isporučitelj usluge uvaži prigovor, dužan je izvršiti usklađenje obračuna u svojim poslovnim knjigama.

Članak 15.

 Isporučitelj usluge može privremeno osloboditi plaćanja komunalne usluge Korisnika usluge, ako je stambeni ili poslovni prostor ruševan ili neizgrađen, te nije pogodan za stanovanje ili obavljanje djelatnosti, te u slučaju kada pravna osoba prestane obavljati djelatnost.

Članak 16.

 Ukoliko Korisnik usluge ne plati račun za pruženu uslugu, Isporučitelj usluge će Korisniku  dostaviti opomenu koju ima pravo naplatiti.

 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

 Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način njegova donošenja.

Članak 18.

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Isporučitelja usluge i na njegovoj internetskoj stranici.

 

Direktor:

Zlatko Gojmerac, dipl. oec.

 

 

Pravilnik o otpadu u pdf obliku možete preuzeti ovdje